Tin Tức

 

Kỹ năng Trang Bị Bạch Ngân / Hoàng Kim

  • Đối với trang bị Bạch Ngân / Hoàng Kim khi cường hóa +4 sẽ có 1 hiệu ứng đặc biệt riêng
Trang Bị Bạch Ngân Hoàng Kim

/
Mạo Tử (Nón)

/
Y Phục (Áo)

/
Hộ Uyển (Tay)

/
Chiến Ngoa (Giày)